+40 236 418 287      Str. Calea Prutului nr. 13, Galati, Romania  
Termeni si Conditii Transport

Termeni si conditii generale de transport ale NEW ROLAX S.R.L.

 Capitolul I–Obligatiile casei de expeditii

1.Casa de expeditii va depune diligentele necesare pentru organizarea transportului si efectuarea operatiunilor conexe, potrivit instructiunilor clientului, astfel cum au fost convenite, precum si pentru protejarea pe tot parcursul executarii a intereselor acestuia.

2.Casa de expeditii trebuie sa fie organizata si sa dispuna de mijloacele necesare executarii misiunii sale.Daca nu s-a convenit altfel, casa de expeditii are dreptul sa-si aleaga in mod liber subexecutantii, precum si modurile de transport si mijloacele folosite.Sarcina probei privind instructiunile speciale date casei de expeditii incumba clientului.Persoanele intermediare sau subexecutantii la care recurge casa de expeditii pentru executarea obligatiilor sale sunt considerate acceptate de client.

3.In cazurile in care casa de expeditii, in calitate de comisionar, incheie cu carausi contracte de transport, in nume propriu dar pe seama clientilor, pentru raspunderea fata de acestia, pentru daunele produse in executarea transportului, pentru care este angajata raspunderea carausului, casa de expeditii nu va putea fi tinuta responsabila, fata de client, la mai mult decit datoreaza carausul.Contractelor de transport incheiate de casele de expeditii cu carausi, le sunt aplicabile prevederile Conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele CMR, semnata la Geneva, Elvetia, la 19 mai 1956 la care Romania a aderat prin Decretul nr. 451/ noiembrie 1972, publicat in Buletinul Oficial, Partea I din 6 decembrie 1972 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare).

4.În cazurile de deteriorări ale mărfurilor în timpul expediţiei, răspunderea casei de expeditii nu poate fi mai mare decât răspunderea prevăzută pentru transportator conform Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR);

5.Casa de expeditii nu este obligata sa verifice exactitatea documentelor puse la dispozitie de client (facturi comerciale, liste specificative etc.), clientul avand responsabilitatea modului de intocmire si a corectitudinii acestora.

6.Asupra creanţelor actuale sau anterioare, rezultate din prestaţii executate pentru client, casa de expeditii are un drept de gaj si de retenţie asupra mărfurilor sau a oricăror valori care aparţin clientului si se găsesc in posesia casei de expeditii.

Capitolul II–Obligatiile clientului

1.Marfa trebuie sa fie predata ambalata, marcata, etichetata, astfel incat sa reziste operatiunilor de transport si/sau celor conexe si sa poata fi livrata destinatarului potrivit contractului si conform uzantelor.

2.Casa de expeditii nu raspundepentru daunele ce ar decurge din absenta, insuficienta saau defectuozitatea ambalajului, marcarii si/sau etichetarii marfii, precum si din lipsa unor informatii corespunzatoare cu privire la natura sau insusirile particulare ale marfii.

3.In cazul constatarii, la destinatie, de pierderi, avarii sau orice pagube produse marfii, inclusiv cele produse de intarzierea transporturilor, destinatarul sau cei care receptioneaza marfa au obligatia sa procedeze la constatarea daunelor si la indeplinirea formalitatilor ce se impun, inclusiv la formularea de rezerve legale fata de transportator, precum si sa ia alte masuri care sa asigure conservarea dreptului la reclamatii si actiuni in vederea recuperarii daunelor.

4.Clientul suporta consecintele, indiferent de natura lor, rezultate din transmiterea de documente gresite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu intarziere.

5.In cazul in care casa de expeditii angajeaza in contul clientului operatiuni vamale, clientul este cel care garanteaza comisionarului vamal plata taxelor de vama si amenzile ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instructiuni sau documente eronate.

6.In caz de refuz al marfii de catre destinatar sau in caz de absenta a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat sa suporte cheltuielile initiale, cat si cele suplimentare, efectuate sau angajate de casa de expeditii.

Capitolul III–Modalitati de executare a contractului

Pentru fiecare expediţie ce urmează să fie organizată de către casa de expeditii, clientul va emite o solicitare, numită astfel sau purtând orice altă denumire, din care să rezulte neîndoielnic comanda ferma adresată casei de expeditii de a executa în numele său expedierea unor mărfuri către o anume destinaţie, tipul expediţiei (import sau export), ţările între care se desfăşoară expediţia (dacă este cazul), forma de ambalare a marfurilor (colete, paleti, etc), dimensiunile acestora, cantitatea şi tipul mărfurilor transportate, tipul transportului (camion complet sau grupaj), loc de încărcare, persoană de contact la încărcare, data încărcării, vama la locul de încărcare şi comisionarul vamal agreat (dacă este cazul), loc de descărcare, data descărcării, persoană de contact la descărcare, vama la locul de descărcare şi comisionarul vamalagreat (dacă este cazul), condiţii speciale de asigurare a integrităţii mărfurilor în timpul transportului (chingi, bare, etc), beneficiarul expediţiei, preţul agreat al expediţiei, numele şi calitatea celui care trimite solicitarea de expediţie în numeleclientului precum şi orice alte elemente pe care clientul le consideră necesare pentru buna desfăşurare a expediţiei. în cazul în care din solicitare lipsesc elemente, şi din această cauză se produc pagube clientului sau terţilor contractanţi ai clientului, aceste pagube nu pot fi puse în sarcina casei de expeditii. Solicitarile vor contine in mod obligatoriu pretul pe care clientul il va plati pentru expeditia respectiva.La sfârşitul solicitării va fi trecut numele şi funcţia persoanei care a solicitat în numele clientului executarea expediţiei, iar solicitarile transmise prin fax vor avea in mod obligatoriu numele si functia persoanei care solicita in numele clientului executarea expeditiei si vor fi stampilate. În urma solicitării emise de client, casade expeditiiva confirma în scris clientului că va executa expediţia în condiţiile precizate, şi va trece imediat la executarea ei.Pentru celeritatea executării expediţiilor părţile convin ca solicitarea de expediţie şi confirmările de executare a expediţiei sa fie transmise in scris fie prin intermediul poştei electronice (e-mail) pe adresa comunicată de casa de expeditii, fie prin fax.Solicitărilor emise de client în baza prezentului contract li se vor aplica în completare dispoziţiile acestuia. Dupaincheierea expeditiei, casa de expeditiiva transmite pe e-mail catre client, incopie,factura de transport si copie CMR corespunzatoare. Se considera drept contract incheiat si comanda clientului adresata casei de expeditii, urmata de acceptarea acesteia. Comanda si acceptarea pot fi transmise prin posta, fax sau pe cale electronica.Comanda trebuie sa contina elementele necesare care sa permita organizarea si efectuarea transportului, precum si a operatiunilor conexe de catre casa de exepeditiisi se completeaza cu prevederile prezentului document.

Capitolul IV -Transporturi speciale

In cazul unor transporturi speciale (frigo, marfuri periculoase), casa de expeditii va pune la dispozitia clientului informatiile necesare executarii transportului, variantele de transport, pret, asigurari etc., pe baza carora clientul sa poata conveni, in cunostinta de cauza, contractul de expeditie.

Capitolul V-Conditii de plata

Factura reprezentând serviciile efectuate de casa de expeditiiva fie emisă de către acesta pentru suma convenită de părţi în solicitarea clientului.În cazul în care, pe lângă suma agreată în solicitarea clientului, casa de expeditiiul mai efectuează o serie de cheltuieli strict necesare îndeplinirii obligaţiei salede a face ca mărfurile să ajungă la destinaţie (plata formalităţilor vamale, taxe de drum, etc.), cheltuieli în legătură cu care părţile nu au convenit, clientul acceptă ca aceste sume să fie facturate împreună cu costul expediţiei, şi se obligă să le plătească. la cererea clientului, casa de expeditiiul va face dovada acestor cheltuieli prin copia documentului de plată.Factura emisă conform dispoziţiilor prezentului articol va fi achitată de client conform termenului de plata agreat de parti.

Derulează în sus